ปีงบประมาณ
รอบที่

แผนที่แสดงโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus

 • 85.00-100.00 คะแนน
  ระดับดีเด่น
 • 80.00-84.99 คะแนน
  ระดับดีมาก
 • 70.00-79.99 คะแนน
  ระดับดี
 • 60.00-69.99 คะแนน
  ระดับพื้นฐาน
 • ต่ำกว่า 60 คะแนน
  ระดับต่ำกว่าพื้นฐาน